Prawo do usunięcia danych

Artykuł 17 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) ustanawia prawo do usunięcia danych, znane również jako „prawo do bycia zapomnianym”

 

Prawo to może być realizowane przez podmiot danych, gdy spełniony jest jeden spośród następujących warunków:
  • dane nie są już dłużej niezbędne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane lub są przetwarzane;
  • podmiot danych wycofał zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz nie istnieją podstawy prawne, aby mimo tego kontynuować przetwarzanie;
  • podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu oraz nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, lub
  • podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu jego danych osobowych na potrzeby i w zakresie marketingu bezpośredniego (w tym profilowania);
  • przetwarzanie w inny sposób nie jest lub nie było zgodne z RODO lub innymi przepisami prawa;
  • dane osobowe zostały zebrane w nawiązaniu do oferowania bezpośrednio osobom poniżej 16 lat usług społeczeństwa informatycznego (np. e-handel, portale społecznościowe)*.

*RODO zezwala państwom członkowskim ustalać niższą granicę wieku w tym zakresie. Polski ustawodawca planuje ustalić granicę wieku na 13 lat.

tel.: + 48 25 632 85 57
tel.: + 48 664 054 099
tel.: + 48 696 063 542
tel.: + 48 698 332 617

E-mail.: biuro@asstyle.pl

As-Style Siedlce, Mazowieckie © 2021. All Rights Reserved